<code id="yd0zf"></code>
   <small id="yd0zf"></small><sup id="yd0zf"></sup>

     1. <ins id="yd0zf"></ins>

      楞嚴咒

      《楞嚴經》來源于其因緣為阿難被摩登伽女用邪咒所迷,在阿難的戒體快要被毀壞時,佛陀令文殊菩薩持楞嚴咒前往救護阿難,阿難才被救醒歸佛。故知楞嚴咒乃《楞嚴經》之主體,沒有楞嚴咒的因緣,就沒有《楞嚴經》。楞嚴咒是咒中之王,亦是咒中最長者(2622字),佛經上說“這個咒關系整個佛教的...[詳 情]

      當前位置:華人佛教 > 佛咒大全 > 楞嚴咒 >

      楞嚴咒全文

      《楞嚴咒》全文-楞嚴咒原文注音版

       南無楞嚴會上佛菩薩(三稱)

       妙湛總持不動尊  首楞嚴王世希有

       銷我億劫顛倒想  不歷僧祇獲法身

       愿今得果成寶王  還度如是恒沙眾

       將此深心奉塵剎  是則名為報佛恩

       伏請世尊為證明  五濁惡世誓先入

       如一眾生成佛  終不于此取泥洹

       大雄大力大慈悲  希更審除微細惑

       令我早登無上覺  于十方界坐道場

       舜若多性可銷亡  爍迦羅心無動轉

       南無常住十方佛

       南無常住十方法

       南無常住十方僧

       南無釋迦牟尼佛

       南無佛頂首楞嚴

       南無觀世音菩薩

       南無金剛藏菩薩

       爾時世尊。從肉髻中。涌百寶光。光中涌出。千葉寶蓮。有化如來。坐寶華中。頂放十道。百寶光明。一一光明。皆遍示現。十恒河沙。金剛密跡。擎山持杵。遍虛空界。大眾仰觀。畏愛兼抱。求佛哀佑。一心聽佛。無見頂相。放光如來。宣說神咒。

      楞嚴咒全文--第一會

      tuō


      qié
      duō


      ā
      sān
      miǎo
      sān

      tuó
      xiě      tuō


      tuó

      zhī


      shān      tuó
      duō

      duō
      nán

      sān
      miǎo
      sān

      tuó


      zhī
      nán

      suō
      shě


      jiā

      sēng
      qié
      nán

      ā
      luó
      hàn
      duō
      nán

      duō

      nuó
      nán      suō
      jié

      tuó
      qié

      nán

      sān
      miǎo
      qié
      duō
      nán

      sān
      miǎo
      qié

      duō
      nuó
      nán      nán
      tuó


      tuó      nán

      shě      jiē      suō

      suō


      tuō
      nán


      yīn
      tuó

      qié      tuó


      suō


      qié


      nuó
      pán
      zhē      sān

      tuó
      jié

      duō
      qié
      jiā


      nuó
      qié


      tuó
      jiā


      ā      shī

      shě
      nuó
      qié
      jié

      duō
      qié


      duō
      tuō
      qié
      duō


      tóu
      shé


      qié
      shé


      qié
      chá

      shū


      西
      nuó      shé

      duō
      tuō
      qié
      duō
      qié
      ā

      duō


      duō
      tuō
      qié
      duō

      ā      sān
      miǎo
      sān

      tuó
      qié


      ā
      chú


      duō
      tuō
      qié
      duō

      ā      sān
      miǎo
      sān

      tuó
      qié      shā
      shé      fèi
      zhù


      shé

      duō
      tuō
      qié
      duō
      qié


      sān

      shī

      duō


      lián
      shé

      duō
      tuō
      qié
      duō

      ā      sān
      miǎo
      sān

      tuó
      qié


      shě
      nuó

      duō
      tuō
      qié
      duō

      ā      sān
      miǎo
      sān

      tuó
      qié
      nuó
      shé

      duō
      tuō
      qié
      duō

      ā      sān
      miǎo
      sān

      tuó


      piáo
      jié

      duō


      tán

      qié

      duō      tuō

      qié      shān      duō      lán      ā


      shì
      dān
      yáng


      duō

      jiē      jié      jié
      jiā

      chì
      tuó

      ā
      jiā      zhù      níng
      jiē

      pán
      tuó
      nuó


      chā      zhà


      nuó
      zhě


      shī

      nán

      jié      suō      ruò
      shé


      duō
      bēng

      suō
      nuó
      jié

      ā

      zhā
      bīng
      shě

      nán

      nuó
      chā
      chà


      ruò
      shé
      tuó
      nuó
      jié

      ā

      zhā
      nán      jié


      ruò
      shé


      duō
      bēng


      nuó
      jié      shě

      ruò
      shé


      lán
      nán
      zhē
      nuó
      shě


      shā
      shě
      ā
      tuó
      jiā

      ruò
      shé

      ā


      shì
      duō


      zhàn
      chí      dié
      duō
      shé      shuì
      duō
      shé


      pán
      tuó
      ā


      duō
      zhī

      shì


      shé


      shé


      shě

      duō


      téng
      wǎng
      jiā


      shé


      zhì

      nuó
      ē
      zhē      zhì
      zhì
      duō


      shé

      shàn
      chí


      shě

      zhē

      shàn
      duō
      shě


      shì
      duō      shuì
      duō

      ā


      duō

      ā      shé


      shāng
      jié

      zhì


      shé

      lán
      tuó


      shé
      duō
      zhē

      qián
      zhē
      nuó      jiā


      jié

      duō
      nuó      zhē
      nuó
      shān


      zhē
      lán
      zhē


      shé


      jiā
      nuó
      jiā
      shé
      nuó

      shé


      dùn
      zhì
      zhē

      shuì
      duō
      zhē

      jiā


      chà
      shē
      shī

      tuó

      jié

      suō


      chàn

      jué
      fàn

      yìn

      nuó      xiě

      精彩推薦
      67194成在线观看免费,在线欧美三级在线高清观看,亚洲 欧美 动漫 中字 视频,刺激性视频黄页
        <code id="yd0zf"></code>
        <small id="yd0zf"></small><sup id="yd0zf"></sup>

          1. <ins id="yd0zf"></ins>