<code id="yd0zf"></code>
   <small id="yd0zf"></small><sup id="yd0zf"></sup>

     1. <ins id="yd0zf"></ins>

      藥師經

      《藥師經》,全名《藥師琉璃光如來本愿功德經》,由唐三藏法師玄奘奉詔譯為中文。和《地藏經》一樣,《藥師經》是贊嘆藥師佛行愿的佛經,是大乘經典之一!栋浲咏洝氛f,若有善男子善女人聞說阿彌陀佛,執持名號,從一日乃至七日能夠一心不亂,此人臨命終時心不顛倒,即得往生西方極樂世界。..[詳情]

      當前位置:華人佛教 > 佛經大全 > 藥師經 >

      藥師經注音版

      \


      shì

      wén


      shí

      qié
      fàn

      yóu
      huà
      zhū
      guó

      zhì
      guǎng
      yán
      chéng

      zhù
      yuè
      yīn
      shù
      xià
      。
      。      chú
      zhòng

      qiān
      rén      sān
      wàn
      liù
      qiān


      guó
      wáng

      chén


      luó
      mén


      shì

      tiān
      lóng
      yào
      chā

      rén
      fēi
      rén
      děng


      liàng

      zhòng

      gōng
      jìng
      wéi
      rǎo

      ér
      wèi
      shuō

      。
      。
      ěr
      shí
      màn
      shū
      shì


      wáng


      chéng

      wēi
      shén

      cóng
      zuò
      ér


      piān
      tǎn

      jiān

      yòu

      zhuó


      xiàng

      qié
      fàn


      gōng

      zhǎng

      bái
      yán

      shì
      zūn

      wéi
      yuàn
      yǎn
      shuō

      shì
      xiāng
      lèi
      zhū

      míng
      hào


      běn

      yuàn
      shū
      shèng
      gōng


      lìng
      zhū
      wén
      zhě


      zhàng
      xiāo
      chú

      wèi      xiàng

      zhuǎn
      shí
      zhū
      yǒu
      qíng

      。
      。
      ěr
      shí
      shì
      zūn

      zàn
      màn
      shū
      shì

      tóng

      yán

      shàn
      zāi
      shàn
      zāi
      。
      。
      màn
      shū
      shì

      bēi

      quàn
      qǐng

      shuō
      zhū

      míng
      hào

      běn
      yuàn
      gōng


      wèi


      zhàng
      suǒ
      chán
      yǒu
      qíng      ān

      xiàng

      zhuǎn
      shí

      zhū
      yǒu
      qíng

      。
      。

      jīn

      tīng


      shàn

      wéi

      dāng
      wéi

      shuō
      。
      。
      màn
      shū
      shì

      yán

      wéi
      rán

      yuàn
      shuō


      děng
      yào
      wén
      。
      。

      gào
      màn
      shū
      shì


      dōng
      fāng


      guò
      shí
      jìng
      qié
      shā
      děng      yǒu
      shì
      jiè
      míng
      jìng
      liú      hào
      yào
      shī
      liú

      guāng


      lái

      yìng
      zhèng
      děng
      jué

      míng
      xíng
      yuán
      mǎn
      滿

      shàn
      shì

      shì
      jiān
      jiě


      shàng
      shì

      tiáo
      調

      zhàng


      tiān
      rén
      shī
      qié
      fàn
      。
      。
      màn
      shū
      shì
      shì
      zūn
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái

      běn
      xíng


      dào
      shí


      shí
      èr

      yuàn

      lìng
      zhū
      yǒu
      qíng

      suǒ
      qiú
      jiē

      。
      。
      yuàn

      yuàn

      lái
      shì


      ā
      nòu
      duō
      luó
      sān
      miǎo
      sān


      shí


      shēn
      guāng
      míng
      chì
      rán

      zhào
      yào
      耀

      liàng

      shù

      biān
      shì
      jiè
      。
      。

      sān
      shí
      èr

      zhàng

      xiàng


      shí
      suí
      xíng

      zhuāng
      yán

      shēn
      。
      。
      lìng

      qiè
      yǒu
      qíng

      。
      。


      èr

      yuàn

      yuàn

      lái
      shì      shí

      shēn

      liú


      nèi
      wài
      míng
      chè

      jìng

      xiá
      huì

      guāng
      míng
      guǎng


      gōng

      wēi
      wēi

      shēn
      shàn
      ān
      zhù
      。
      。
      yàn
      wǎng
      zhuāng
      yán

      guò


      yuè
      。
      。
      yōu
      míng
      zhòng
      shēng


      méng
      kāi
      xiǎo
      。
      。
      suí

      suǒ


      zuò
      zhū
      shì

      。
      。


      sān

      yuàn

      yuàn

      lái
      shì      shí      liàng

      biān
      zhì
      huì
      fāng
      biàn
      便

      lìng
      zhū
      yǒu
      qíng

      jiē


      jìn
      suǒ
      shòu
      yòng      lìng
      zhòng
      shēng
      yǒu
      suǒ

      shǎo
      。
      。
      yuàn

      yuàn

      lái
      shì      shí

      ruò
      zhū
      yǒu
      qíng

      xíng
      xié
      dào
      zhě


      lìng
      ān
      zhù


      dào
      zhōng
      。
      。
      ruò
      xíng
      shēng
      wén

      jué
      chéng
      zhě

      jiē


      chéng
      ér
      ān

      zhī
      。
      。
      yuàn

      yuàn

      lái
      shì      shí

      ruò
      yǒu

      liàng

      biān
      yǒu
      qíng
      zhōng

      xiū
      xíng
      fàn
      héng


      qiè
      jiē
      lìng


      quē
      jiè


      sān

      jiè
      。
      。
      shè
      yǒu
      huǐ
      fàn

      wén

      míng


      huán

      qīng
      jìng


      duò
      è

      。
      。


      liù

      yuàn

      yuàn

      lái
      shì      shí

      ruò
      zhū
      yǒu
      qíng


      shēn
      xià
      liè

      zhū
      gēn      chǒu
      lòu
      wán


      máng
      lóng
      yīn


      luán

      bèi
      lóu

      bái
      lài
      diān
      kuáng

      zhǒng
      zhǒng
      bìng

      。
      。
      wén

      míng      qiè
      jiē

      duān
      zhèng
      xiá
      huì

      zhū
      gēn
      wán      zhū


      。
      。
      yuàn

      yuàn

      lái
      shì      shí

      ruò
      zhū
      yǒu
      qíng

      zhòng
      bìng

      qiè


      jiù

      guī
      yào


      qīn

      jiā

      pín
      qióng
      duō

      。
      。

      zhī
      míng
      hào


      jīng

      ěr

      zhòng
      bìng

      chú

      shēn
      xīn
      ān


      jiā
      shǔ
      jiē
      fēng


      nǎi
      zhì
      zhèng


      shàng


      。
      。
      yuàn

      yuàn

      lái
      shì      shí

      ruò
      yǒu

      rén

      wéi

      bǎi
      è
      zhī
      suǒ

      nǎo


      shēng
      yàn


      yuàn
      shě

      shēn
      。
      。
      wén

      míng      qiè
      jiē

      zhuǎn

      chéng
      nán


      zhàng

      xiàng

      nǎi
      zhì
      zhèng


      shàng


      。
      。


      jiǔ

      yuàn

      yuàn

      lái
      shì      shí

      lìng
      zhū
      yǒu
      qíng

      chū

      juàn
      wǎng

      xiè
      tuō

      qiè
      wài
      dào
      chán

      。
      。
      ruò
      duò
      zhǒng
      zhǒng
      è
      jiàn
      chóu
      lín

      jiē
      dāng
      yǐn
      shè
      zhì

      zhèng
      jiàn

      jiàn
      lìng
      xiū

      zhū


      héng


      zhèng

      shàng
      zhèng
      děng


      。
      。


      shí

      yuàn

      yuàn

      lái
      shì      shí

      ruò
      zhū
      yǒu
      qíng

      wáng

      suǒ


      shéng

      biān
      láo


      huò
      dāng
      xíng

      liàng
      zāi
      nàn
      líng


      bēi
      chóu
      jiān


      shēn
      xīn
      shòu

      。
      。
      ruò
      wén

      míng

      wēi
      shén      jiē

      xiè
      tuō

      qiè
      yōu

      。
      。


      shí


      yuàn

      yuàn

      lái
      shì      shí

      ruò
      zhū
      yǒu
      qíng      suǒ
      nǎo

      wéi
      qiú
      shí


      zào
      zhū
      è

      。
      。

      wén

      míng

      zhuān
      niàn
      shòu
      chí


      dāng
      xiān

      shàng
      miào
      yǐn
      shí

      bǎo


      shēn

      hòu


      wèi


      jìng
      ān

      ér
      jiàn

      zhī
      。
      。


      shí
      èr

      yuàn

      yuàn

      lái
      shì      shí

      ruò
      zhū
      yǒu
      qíng

      pín


      fu

      wén
      méng
      hán


      zhòu


      nǎo
      。
      。
      ruò
      wén

      míng

      zhuān
      niàn
      shòu
      chí      suǒ
      hào      zhǒng
      zhǒng
      shàng
      miào

      fu
      qiè
      bǎo
      zhuāng
      yán


      huā
      mán

      xiāng


      yuè
      zhòng


      suí
      xīn
      suǒ
      wán

      jiē
      lìng
      mǎn
      滿

      。
      。

      màn
      shū
      shì


      shì
      wéi

      shì
      zūn
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái

      yìng
      zhèng
      děng
      jué

      xíng


      dào
      shí

      suǒ

      shí
      èr
      wēi
      miào
      shàng
      yuàn
      。
      。


      màn
      shū
      shì      shì
      zūn
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái

      xíng


      dào
      shí

      suǒ


      yuàn

      gōng

      zhuāng
      yán


      ruò

      jié

      ruò

      jié


      shuō

      néng
      jìn
      。
      。
      rán

      xiàng
      qīng
      jìng


      yǒu

      rén      è
      yīn
      shēng
      。
      。
      liú

      wéi


      jīn
      shéng
      jiè
      dào

      chéng
      què
      gōng


      xuān
      chuāng
      luó
      wǎng

      jiē

      bǎo
      chéng
      。
      。      西
      fāng


      shì
      jiè

      gōng

      zhuāng
      yán

      děng

      chà
      bié
      。
      。


      guó
      zhōng

      yǒu
      èr      míng

      guāng
      biàn
      zhào

      èr
      míng
      yuè
      guāng
      biàn
      zhào

      shì


      liàng

      shù


      zhòng
      zhī
      shàng
      shǒu
      chù


      néng
      chí

      shì
      zūn
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái
      zhèng

      bǎo
      zàng
      。
      。
      shì

      màn
      shū
      shì


      zhū
      yǒu
      xìn
      xīn
      shàn
      nán


      shàn

      rén
      děng

      yīng
      dāng
      yuàn
      shēng


      shì
      jiè

      ěr
      shí
      shì
      zūn


      gào
      màn
      shū
      shì

      tóng

      yán

      màn
      shū
      shì


      yǒu
      zhū
      zhòng
      shēng


      shí
      shàn
      è

      wéi
      huái
      tān
      lìn


      zhī

      shī


      shī
      guǒ
      bào
      。
      。

      chī

      zhì

      quē

      xìn
      gēn

      duō

      cái
      bǎo

      qín
      jiā
      shǒu

      。
      。
      jiàn

      zhě
      lái


      xīn      shè

      huò

      ér
      xíng
      shī
      shí      shēn
      ròu

      shēn
      shēng
      tòng

      。
      。

      yǒu

      liàng
      qiān
      tān
      yǒu
      qíng
      cái
      shēn
      shàng

      shòu
      yòng


      kuàng
      néng
      zi      zuò
      shǐ
      使


      lái

      zhě
      。
      。

      zhū
      yǒu
      qíng

      cóng

      mìng
      zhōng

      shēng
      è
      guǐ
      jiè

      huò
      páng
      shēng

      。
      。
      yóu

      rén
      jiān
      céng

      zàn
      wén
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái
      míng


      jīn
      zài
      è


      zàn


      niàn


      lái
      míng      niàn
      shí

      cóng

      chù


      huán
      shēng
      rén
      zhōng      宿
      mìng
      niàn

      wèi
      è
      yào      hào
      xíng
      huì
      shī

      zàn
      tàn
      shī
      zhě
      。
      。

      qiè
      suǒ
      yǒu      tān


      jiàn

      shàng
      néng

      tóu

      shǒu


      xuè
      ròu
      shēn
      fēn

      shī
      lái
      qiú
      zhě

      kuàng

      cái

      。
      。      màn
      shū
      shì


      ruò
      zhū
      yǒu
      qíng

      suī


      lái
      shòu
      zhū
      xué
      chǔ

      ér

      shī
      luó
      。
      。
      yǒu
      suī


      shī
      luó

      ér

      guǐ

      。
      。
      yǒu

      shī
      luó
      guǐ

      suī


      huài

      rán
      huǐ
      zhèng
      jiàn
      。
      。
      yǒu
      suī

      huǐ
      zhèng
      jiàn

      ér

      duō
      wén      suǒ
      shuō

      jīng
      shēn      néng
      jiě
      liǎo
      。
      。
      yǒu
      suī
      duō
      wén

      ér
      zēng
      shàng
      màn

      yóu
      zēng
      shàng
      màn


      xīn      shì
      fēi


      xián
      bàng
      zhèng


      wéi

      bàn
      dǎng
      。
      。

      shì

      rén


      xíng
      xié
      jiàn


      lìng

      liàng

      zhī
      yǒu
      qíng

      duò

      xiǎn
      kēng
      。
      。

      zhū
      yǒu
      qíng

      yīng      páng
      shēng
      guǐ


      liú
      zhuǎn

      qióng
      。
      。
      ruò

      wén

      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái
      míng
      hào

      biàn
      便
      shě
      è
      xíng

      xiū
      zhū
      shàn      duò
      è

      。
      。
      shè
      yǒu

      néng
      shě
      zhū
      è
      xíng

      xiū
      xíng
      shàn


      duò
      è

      zhě
      。
      。      lái
      běn
      yuàn
      wēi


      lìng

      xiàn
      qián
      zàn
      wén
      míng
      hào

      cóng

      mìng
      zhōng

      huán
      shēng
      rén      zhèng
      jiàn
      jīng
      jìn

      shàn
      tiáo
      調      biàn
      便
      néng
      shě
      jiā      fēi
      jiā


      lái

      zhōng

      shòu
      chí
      xué
      chǔ


      yǒu
      huǐ
      fàn

      zhèng
      jiàn
      duō
      wén

      jiě
      shèn
      shēn      zēng
      shàng
      màn


      bàng
      zhèng      wéi

      bàn

      jiàn

      xiū
      xíng
      zhū


      héng      yuán
      mǎn
      滿
      。
      。      màn
      shū
      shì


      ruò
      zhū
      yǒu
      qíng

      qiān
      tān
      zàn
      huǐ


      dāng
      duò
      sān
      è

      zhōng


      liàng
      qiān
      suì

      shòu
      zhū


      。
      。
      shòu
      cóng

      mìng
      zhōng

      lái
      shēng
      rén
      jiān

      zuò
      niú

      tuó


      héng
      bèi
      biān

      nǎo

      yòu
      cháng

      zhòng

      suí

      ér
      xíng
      。
      。
      huò
      děi
      wéi
      rén

      shēng

      xià
      jiàn

      zuò
      rén      shòu
      héng


      zài
      。
      。
      ruò

      rén
      zhōng

      céng
      wén
      shì
      zūn
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái
      míng
      hào

      yóu

      shàn
      yīn

      jīn


      niàn

      zhì
      xīn
      guī
      shén


      zhòng

      xiè
      tuō

      zhū
      gēn
      cōng


      zhì
      huì
      duō
      wén

      héng
      qiú
      shèng


      cháng

      shàn
      yǒu

      yǒng
      duàn

      juàn      míng

      jié
      .竭
      fán
      nǎo

      xiè
      .解
      tuō

      qiè
      shēng
      lǎo
      bìng

      yōu
      bēi

      nǎo
      。
      。      màn
      shū
      shì


      ruò
      zhū
      yǒu
      qíng

      hào

      guāi


      gèng
      xiāng
      dòu
      sòng

      nǎo
      luàn
      shēn      zào
      zuò
      zēng
      zhǎng
      zhǒng
      zhǒng
      è


      zhǎn
      zhuǎn
      cháng
      wéi

      ráo

      shì


      xiāng
      móu
      hài

      gào
      zhào
      shān
      lín
      shù
      zhǒng
      děng
      shén

      shā
      zhū
      zhòng
      shēng      xuè
      ròu      yào
      chā
      luó
      chà

      děng
      。
      。
      shū
      yuàn
      rén
      míng

      zuò

      xíng
      xiàng


      è
      zhòu
      shù
      ér
      zhòu

      zhī
      。
      。
      yàn
      mèi

      dào

      zhòu

      shī
      guǐ

      lìng
      duàn

      mìng


      huài

      shēn
      。
      。
      shì
      zhū
      yǒu
      qíng

      ruò

      wén

      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái
      míng
      hào


      zhū
      è
      shì      néng
      hài
      。
      。

      qiè
      zhǎn
      zhuǎn
      jiē


      xīn      ān      sǔn
      nǎo      xián
      hèn
      xīn      huān
      yuè      suǒ
      shòu

      shēng

      xiāng
      qīn
      líng


      wéi
      ráo

      。
      。      màn
      shū
      shì


      ruò
      yǒu

      zhòng


      chú


      chú
      suǒ
      jiā
      jiā      jìng
      xìn
      shàn
      nán


      shàn

      rén
      děng

      yǒu
      néng
      shòu
      chí

      fēn
      zhāi
      jiè

      huò
      jīng

      nián

      huò

      sān
      yuè

      shòu
      chí
      xué
      chǔ      shàn
      gēn

      yuàn
      shēng

      西
      fāng


      shì
      jiè

      liàng
      shòu

      suǒ

      tīng
      wén
      zhèng


      ér
      wèi
      dìng
      zhě
      。
      。
      ruò
      wén
      shì
      zūn
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái
      míng
      hào

      lín
      mìng
      zhōng
      shí

      yǒu


      míng
      yuē
      wén
      shū
      shī
      guān
      shì
      yīn

      shì
      jìn
      bǎo
      tán
      huā      yào
      wáng      yào
      shàng      。
      。
      shì

      chéng
      kōng
      ér
      lái

      shì

      dào

      jiè
      zhǒng
      zhǒng


      zhòng
      bǎo
      huā
      zhōng


      rán
      huà
      shēng
      。
      。
      huò
      yǒu
      yīn

      shēng

      tiān
      shàng

      suī
      shēng
      tiān
      zhōng

      ér
      běn
      shàn
      gēn

      wèi
      qióng
      jìn      gèng
      shēng
      zhū

      è

      。
      。
      tiān
      shàng
      shòu
      jìn

      huán
      shēng
      rén
      jiān

      huò
      wéi
      lún
      wáng

      tǒng
      shè

      zhōu

      wēi


      zài

      ān


      liàng
      bǎi
      qiān
      yǒu
      qíng


      shí
      shàn
      dào
      。
      。
      huò
      shēng
      chà
      luó
      mén


      shì


      jiā

      duō
      ráo
      cái
      bǎo

      cāng

      yíng


      xíng
      xiàng
      duān
      yán

      juàn
      shǔ      cōng
      míng
      zhì
      huì

      yǒng
      jiàn
      wēi
      měng
      shì
      。
      。
      ruò
      shì

      rén


      wén
      shì
      zūn
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái
      míng
      hào

      zhì
      xīn
      shòu
      chí


      hòu


      gèng
      shòu

      shēn
      。
      。      màn
      shū
      shì      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái      shí

      yóu
      běn
      yuàn


      guān
      zhū
      yǒu
      qíng


      zhòng
      bìng


      shòu
      luán
      gān
      xiāo

      huáng

      děng
      bìng

      huò
      bèi
      yǎn
      mèi


      suǒ
      zhōng

      huò

      duǎn
      mìng

      huò
      shí
      hèng      lìng
      shì
      děng
      bìng

      xiāo
      chú

      suǒ
      qiú
      yuàn
      mǎn
      滿
      。
      。
      shí

      shì
      zūn

      sān      míng
      yuē
      chú
      miè

      qiè
      zhòng
      shēng

      nǎo
      。
      。


      dìng      ròu

      zhōng

      chū

      guāng
      míng

      guāng
      zhōng
      yǎn
      shuō

      tuó
      luó

      yuē
      。
      。
      qié      shā
      shè      liú


      shé


      tuō
      jiē
      duō

      ā      sān
      miǎo
      sān

      tuó


      zhí
      tuō
      ǎn

      shā
      shì

      shā
      shì

      shā
      shè
      sān

      jiē

      suō

      ěr
      shí
      guāng
      zhōng
      shuō

      zhòu
      zhèn
      dòng

      fàng

      guāng
      míng


      qiè
      zhòng
      shēng
      bìng

      jiē
      chú

      shòu
      ān
      wěn

      。
      。
      màn
      shū
      shì


      ruò
      jiàn
      nán


      rén

      yǒu
      bìng

      zhě

      yīng
      dāng

      xīn
      wèi

      bìng
      rén

      cháng
      qīng
      jìng
      zǎo
      shù

      huò
      shí
      huò
      yào

      huò

      chóng
      shuǐ

      zhòu

      bǎi

      biàn
      shí

      suǒ
      yǒu
      bìng      jiē
      xiāo
      miè
      。
      。
      ruò
      yǒu
      suǒ
      qiú

      zhì
      xīn
      niàn
      sòng

      jiē


      shì

      bìng
      yán
      nián
      。
      。
      mìng
      zhōng
      zhī
      hòu

      shēng

      shì
      jiè      tuì
      退
      zhuǎn

      nǎi
      zhì


      。
      。
      shì

      màn
      shū
      shì


      ruò
      yǒu
      nán


      rén      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái

      zhì
      xīn
      yīn
      zhòng
      gōng
      .恭
      jìng
      gòng
      yǎng
      zhě

      cháng
      chí

      zhòu


      lìng
      fèi
      wàng
      。
      。      màn
      shū
      shì


      ruò
      yǒu
      jìng
      xìn
      nán


      rén


      wén
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái

      yìng
      zhèng
      děng
      jué

      suǒ
      yǒu
      míng
      hào

      wén

      sòng
      chí
      。
      。
      chén
      jiáo
      chǐ


      zǎo
      shù
      qīng
      jìng


      zhū
      xiāng
      huā

      shāo
      xiāng

      xiāng

      zuò
      zhòng

      yuè

      gòng
      yǎng
      xíng
      xiàng
      。
      。


      jīng
      diǎn

      ruò

      shū

      ruò
      jiào
      rén
      shū


      xīn
      shòu
      chí

      tīng
      wén


      。
      。      shī

      yīng
      xiū
      gòng
      yǎng


      qiè
      suǒ
      yǒu

      shēn
      zhī      jiē
      shī      lìng

      shǎo
      。
      。

      shì
      biàn
      便
      méng
      zhū


      niàn

      suǒ
      qiú
      yuàn
      mǎn
      滿

      nǎi
      zhì


      。
      。

      ěr
      shí
      màn
      shū
      shì

      tóng

      bái

      yán

      shì
      zūn


      dāng
      shì

      xiàng

      zhuǎn
      shí


      zhǒng
      zhǒng
      fāng
      biàn
      便

      lìng
      zhū
      jìng
      xìn
      shàn
      nán

      shàn

      rén
      děng


      wén
      shì
      zūn
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái
      míng
      hào
      。
      。
      nǎi
      zhì
      shuì
      zhōng
      míng
      jué


      ěr
      。
      。
      shì
      zūn

      ruò


      jīng
      shòu
      chí

      sòng

      huò

      wèi

      yǎn
      shuō
      kāi
      shì

      ruò

      shū

      ruò
      jiào
      rén
      shū

      gōng
      jìng
      zūn
      zhòng


      zhǒng
      zhǒng
      huā
      xiāng


      xiāng


      xiāng

      shāo
      xiāng

      huā
      mán
      yīng
      luò

      fān
      gài

      yuè

      ér
      wéi
      gòng
      yǎng
      。
      。      cǎi

      zuò
      náng
      chéng
      zhī


      sǎo
      jìng
      chù


      shè
      gāo
      zuò

      ér
      yòng
      ān
      chǔ
      。
      。
      ěr
      shí


      tiān
      wáng      juàn
      shǔ
      liàng
      bǎi
      qiān
      tiān
      zhòng

      jiē


      suǒ

      gòng
      yǎng
      shǒu

      。
      。
      shì
      zūn

      ruò

      jīng
      bǎo
      liú
      xíng
      zhī
      chù

      yǒu
      néng
      shòu
      chí      shì
      zūn
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái
      běn
      yuàn
      gōng      wén
      míng
      hào

      dang
      zhī
      shì
      chù      hèng

      wéi
      zhū
      è
      guǐ
      shén
      duó

      jīng

      。
      。
      shè

      duó
      zhě

      huán
      shēn
      xīn
      ān

      。
      。

      gào
      màn
      shū
      shì      shì

      shì      suǒ
      shuō
      。
      。
      màn
      shū
      shì


      ruò
      yǒu
      jìng
      xìn
      shàn
      nán

      shàn

      rén
      děng


      gòng
      yǎng

      shì
      zūn
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái
      zhě

      yīng
      xiān
      zào      xíng
      xiàng


      qīng
      jìng
      zuò

      ér
      ān
      chǔ
      zhī
      。
      。
      sàn
      zhǒng
      zhǒng
      huā

      shāo
      zhǒng
      zhǒng
      xiāng


      zhǒng
      zhǒng
      chuáng
      fān

      zhuāng
      yán

      chù
      。
      。

      shòu

      fēn
      zhāi
      jiè

      shí
      qīng
      jìng
      shí

      zǎo

      xiāng
      jié

      zhuó
      qīng
      jìng


      yīng
      shēng

      gòu
      zhuó
      xīn      hài
      xīn      qiè
      yǒu
      qíng
      ān      bēi

      shě

      píng
      děng
      zhī
      xīn
      。
      。

      yuè

      zàn

      yòu
      rǎo

      xiàng
      。
      。

      yīng
      niàn


      lái
      běn
      yuàn
      gōng      sòng

      jīng


      wéi      yǎn
      shuō
      kāi
      shì

      suí
      suǒ
      yào
      qiú


      qiè
      jiē
      suì
      。
      。
      qiú
      cháng
      shòu

      cháng
      shòu

      qiú

      ráo


      ráo

      qiú
      guān
      wèi

      guān
      wèi

      qiú
      nán


      nán

      。
      。
      ruò

      yǒu
      rén      è
      mèng

      jiàn
      zhū
      è
      xiàng

      huò
      guài
      niǎo
      lái


      huò

      zhù
      chù

      bǎi
      guài
      chū
      xiàn
      。
      。

      rén
      ruò

      zhòng
      miào      gōng
      jìng
      gòng
      yǎng

      shì
      zūn
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái
      zhě

      è
      mèng
      è
      xiàng

      zhū


      xiáng

      jiē

      yǐn      néng
      wéi
      huàn
      。
      。
      huò
      yǒu
      shuǐ
      huǒ
      dāo

      xuán
      xiǎn

      è
      xiàng
      shī      láng
      xióng      shé
      è
      xiē


      gōng
      yóu
      yán

      wén
      méng
      děng


      ruò
      néng
      zhì
      xīn

      niàn      gōng
      jìng
      gòng
      yǎng


      qiè

      wèi

      jiē

      xiè
      tuō
      。
      。
      ruò

      guó
      qīn
      rǎo

      dào
      zéi
      fǎn
      luàn


      niàn
      gōng
      jìng


      lái
      zhě


      jiē
      xiè
      tuō
      。
      。      màn
      shū
      shì


      ruò
      yǒu
      jìng
      xìn
      shàn
      nán

      shàn

      rén
      děng

      nǎi
      zhì
      jìn
      xíng


      shì

      tiān

      wéi
      dāng

      xīn
      guī


      sēng

      shòu
      chí
      jìn
      jiè

      ruò

      jiè

      shí
      jiè
      bǎi
      jiè


      chú
      èr
      bǎi

      shí
      jiè


      chú


      bǎi
      jiè
      。
      。

      suǒ
      shòu
      zhōng

      huò
      yǒu
      huǐ
      fàn


      duò
      è


      ruò
      néng
      zhuān
      niàn


      míng
      hào

      gōng
      jìng
      gòng
      yǎng
      zhě


      dìng

      shòu
      sān
      è

      shēng
      。
      。
      huò
      yǒu

      rén

      lín
      dāng
      chǎn
      shí

      shòu
      ruò
      néng
      zhì
      xīn
      chēng
      míng

      zàn

      gōng
      jìng
      gòng
      yǎng


      lái
      zhě

      zhòng

      jiē
      chú
      。
      。
      suǒ
      shēng
      zhī


      shēn
      fēn      xíng

      duān
      zhèng

      jiàn
      zhě
      huān      gēn
      cōng
      míng

      ān
      wěn
      shǎo
      bìng


      yǒu
      fēi
      rén
      duó

      jīng

      。
      。

      ěr
      shí
      shì
      zūn

      gào
      ā
      nán
      yán      chēng
      yáng

      shì
      zūn
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái
      suǒ
      yǒu
      gōng      shì
      zhū

      shèn
      shēn
      xíng
      chù

      nán

      jiě
      liǎo


      wéi
      xìn
      fǒu
      。
      。
      ā
      nán
      bái
      yán      shì
      zūn
      lái
      suǒ
      shuō

      jīng


      shēng

      huò
      。
      。
      suǒ

      zhě      qiè

      lái

      shēn


      qīng
      jìng
      。
      。
      shì
      zūn      yuè
      lún


      lìng
      duò
      luò

      miào
      gāo
      shān
      wáng


      shǐ
      使
      qīng
      dòng

      zhū

      suǒ
      yán


      yǒu


      。
      。
      shì
      zūn

      yǒu
      zhū
      zhòng
      shēng

      xìn
      gēn      wén
      shuō
      zhū

      shèn
      shēn
      xíng
      chù

      zuò
      shì

      wéi

      yún

      dàn
      niàn
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái


      míng
      hào

      biàn
      便
      huò
      ěr
      suǒ
      gōng

      shèng


      yóu


      xìn

      fǎn
      shēng
      fěi
      bàng      cháng


      shī
      duò
      zhū
      è


      liú
      zhuǎn

      qióng
      。
      。

      gào
      ā
      nán

      shì
      zhū
      yǒu
      qíng

      ruò
      wén
      shì
      zūn
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái
      míng
      hào

      zhì
      xīn
      shòu
      chí


      shēng

      huò

      duò
      è

      zhě


      yǒu
      shì
      chù
      。
      。
      ā
      nán


      shì
      zhū

      shèn
      shēn
      suǒ
      xíng

      nán

      xìn
      jiě


      jīn
      néng
      shòu

      dāng
      zhī
      jiē
      shì

      lái
      wēi

      。
      。
      ā
      nán


      qiè
      shēng
      wén

      jué


      wèi
      dēng

      zhū


      děng

      jiē


      néng

      shí
      xìn
      jiě

      wéi
      chú

      shēng
      suǒ      。
      。
      ā
      nán

      rén
      shēn
      nán      sān
      bǎo
      zhōng

      xìn
      jìng
      zūn
      zhòng


      nán


      。
      。
      wén
      shì
      zūn
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái
      míng
      hào


      nán

      shì
      。
      。
      ā
      nán


      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái


      liàng


      héng


      liàng
      shàn
      qiǎo
      fāng
      biàn
      便


      liàng
      guǎng

      yuàn


      ruò

      jié

      ruò

      jié


      ér
      guǎng
      shuō
      zhě

      jié


      jìn      héng
      yuàn
      shàn
      qiǎo
      fāng
      biàn
      便


      yǒu
      jìn

      。
      。

      ěr
      shí
      zhòng
      zhōng

      yǒu      míng
      yuē
      jiù
      tuō


      cóng
      zuò


      piān
      tǎn
      yòu
      jiān

      yòu

      zhuó      gōng

      zhǎng

      ér
      bái

      yán
      。
      。


      shì
      zūn

      xiàng

      zhuǎn
      shí

      yǒu
      zhū
      zhòng
      shēng

      wéi
      zhǒng
      zhǒng
      huàn
      zhī
      suǒ
      kùn
      è

      cháng
      bìng
      léi
      shòu


      néng
      yǐn
      shí

      hóu
      chún
      gān
      zào

      jiàn
      zhū
      fāng
      àn


      xiàng
      xiàn
      qián      qīn
      shǔ

      péng
      yǒu
      zhī
      shi      wéi
      rǎo
      。
      。
      rán


      shēn      běn
      chù

      jiàn
      yǎn

      shǐ
      使

      yǐn

      shén
      shí

      zhì

      yǎn


      wáng
      zhī
      qián
      。
      。
      rán
      zhū
      yǒu
      qíng

      yǒu

      shēng
      shén

      suí

      suǒ
      zuò

      ruò
      zuì
      ruò


      jiē

      shū
      zhī

      jìn
      chí
      shòu

      yǎn


      wáng
      。
      。
      ěr
      shí

      wáng

      tuī
      wèn

      rén

      suàn

      suǒ
      zuò

      suí

      zuì

      ér
      chǔ
      duàn
      zhī
      。
      。
      shí

      bìng
      rén

      qīn
      shǔ

      zhī
      shi

      ruò
      néng
      wèi

      guī

      shì
      zūn
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái

      qǐng
      zhū
      zhòng
      sēng

      zhuǎn


      jīng

      rán

      céng
      zhī
      dēng

      xuán      mìng
      shén
      fān
      。
      。
      huò
      yǒu
      shì
      chù


      shí

      huán


      zài
      mèng
      zhōng

      míng
      liǎo

      jiàn
      。
      。
      huò
      jīng      huò
      èr
      shí      huò
      sān
      shí      huò

      shí
      jiǔ      shí
      huán
      shí


      cóng
      mèng
      jué

      jiē


      zhī
      shàn

      shàn


      suǒ

      guǒ
      bào
      。
      。
      yóu

      zhèng
      jiàn

      guǒ
      bào


      nǎi
      zhì
      mìng
      nàn      zào
      zuò
      zhū
      è
      zhī

      。
      。
      shì

      jìng
      xìn
      shàn
      nán

      shàn

      rén
      děng

      jiē
      yīng
      shòu
      chí
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái
      míng
      hào

      suí

      suǒ
      néng

      gōng
      jìng
      gòng
      yǎng
      。
      。
      ěr
      shí
      ā
      nán

      wèn
      jiù
      tuō


      yuē

      shàn
      nán


      yīng
      yún

      gōng
      jìng
      gòng
      yǎng

      shì
      zūn
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái


      mìng
      fān
      dēng


      yún

      zào
      。
      。
      jiù
      tuō


      yán
      ruò
      yǒu
      bìng
      rén


      tuō
      bìng


      dāng
      wèi

      rén


      shòu
      chí

      fēn
      zhāi
      jiè
      。
      。
      yīng

      yǐn
      shí


      suí

      suǒ
      bàn

      gòng
      yǎng

      chú
      sēng

      zhòu

      liù
      shí


      bài
      xíng
      dào
      。
      。
      gòng
      yǎng

      shì
      zūn
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái


      sòng

      jīng

      shí
      jiǔ
      biàn
      。
      。
      rán

      shí
      jiǔ
      dēng

      zào


      lái
      xíng
      xiàng

      xiàng
      qián


      zhì

      dēng      dēng
      liàng      chē
      lún

      nǎi
      zhì

      shí
      jiǔ


      guāng
      míng

      jué
      。
      。
      zào


      cǎi
      fān

      cháng

      shí
      jiǔ
      zhé
      shǒu
      。
      。
      yīng
      fàng

      lèi
      zhòng
      shēng

      zhì

      shí
      jiǔ
      。
      。


      guò

      wēi
      è
      zhī
      nàn


      wéi
      zhū
      hèng
      è
      guǐ
      suǒ
      chí
      。
      。


      ā
      nán

      ruò
      chà      guàn
      dǐng
      wáng
      děng

      zāi
      nàn

      shí

      suǒ
      wèi
      rén
      zhòng


      nàn


      guó
      qīn

      nàn


      jiè
      pàn

      nàn

      xīng
      xiù
      宿
      biàn
      guài
      nàn


      yuè

      shí
      nàn

      fēi
      shí
      fēng

      nàn

      guò
      shí


      nàn
      。
      。

      chà


      guàn
      dǐng
      wáng
      děng

      ěr
      shí
      yīng


      qiè
      yǒu
      qíng      bēi
      xīn

      shè
      zhū


      。
      。

      qián
      suǒ
      shuō
      gòng
      yǎng
      zhī


      gòng
      yǎng

      shì
      zūn
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái
      。
      。
      yóu

      shàn
      gēn
      lái
      běn
      yuàn      lìng

      guó
      jiè      ān
      wěn

      fēng

      shùn
      shí


      jià
      chéng
      shú


      qiè
      yǒu
      qíng


      bìng
      huān

      。
      。


      guó
      zhōng


      yǒu
      bào
      nüè
      yào
      chā
      děng
      shén

      nǎo
      yǒu
      qíng
      zhě


      qiè
      è
      xiàng

      jiē

      yǐn

      。
      。
      ér
      chà      guàn
      dǐng
      wáng
      děng

      shòu
      mìng
      bìng

      zài

      jiē

      zēng

      。
      。
      ā
      nán

      ruò

      hòu
      fēi
      zhǔ

      chǔ
      jūn
      wáng      chén

      xiàng

      zhōng
      gōng
      cǎi


      bǎi
      guān

      shù

      wéi
      bìng
      suǒ
      è
      nàn


      yīng
      zào      shén
      fān

      rán
      dēng

      míng

      fàng
      zhū
      shēng
      mìng

      sàn


      huā

      shāo
      zhòng
      míng
      xiāng

      bìng

      chú


      zhòng
      nàn
      xiè
      tuō
      。
      。
      ěr
      shí
      ā
      nán

      wèn
      jiù
      tuō


      yán

      shàn
      nán


      yún


      jìn
      zhī
      mìng

      ér

      zēng

      。
      。
      jiù
      tuō


      yán      wén

      lái
      shuō

      yǒu
      jiǔ
      hèng


      。
      。
      shì

      quàn
      zào

      mìng
      fān
      dēng

      xiū
      zhū
      xiū      jìn

      shòu
      mìng


      jīng

      huàn
      。
      。
      ā
      nán
      wèn
      yán

      jiǔ
      hèng
      yún

      。
      。
      jiù
      tuō


      yán

      ruò
      zhū
      yǒu
      qíng


      bìng
      suī
      qīng

      rán


      yào


      kàn
      bìng
      zhě

      shè
      shòu

      fēi
      yào

      shí

      yīng


      ér
      biàn
      便
      hèng

      。
      。
      yòu
      xìn
      shì
      jiān
      xié

      wài
      dào
      yāo
      niè
      zhī
      shī

      wàng
      shuō
      huò


      biàn
      便
      shēng
      kǒng
      dòng

      xīn


      zhèng


      wèn

      huò

      shā
      zhǒng
      zhǒng
      zhòng
      shēng

      jiě
      zòu
      shén
      míng


      zhū
      wǎng
      liǎng

      qǐng


      yòu      yán
      nián

      zhōng

      néng

      。
      。

      chī

      huò

      xìn
      xié
      dǎo
      jiàn

      suì
      lìng
      hèng
      yǒu
      chū


      shì
      míng
      chū
      hèng
      。
      。
      èr
      zhě
      hèng
      bèi
      wáng

      zhī
      suǒ
      zhū

      。
      。
      sān
      zhě
      tián
      liè      dān
      yín
      shì
      jiǔ

      fàng
      hèng
      wéi
      fēi
      rén
      duó

      jīng

      。
      。

      zhě
      hèng
      wéi
      huǒ
      fén
      。
      。

      zhě
      hèng
      wéi
      shuǐ

      。
      。
      liù
      zhě
      hèng
      wéi
      zhǒng
      zhǒng
      è
      shòu
      suǒ
      dàn
      。
      。

      zhě
      hèng
      duò
      shān

      。
      。

      zhě
      hèng
      wéi

      yào

      yàn
      dǎo
      zhòu      shī
      guǐ
      děng
      zhī
      suǒ
      zhōng
      hài
      。
      。
      jiǔ
      zhě


      suǒ
      kùn      yǐn
      shí

      ér
      biàn
      便
      hèng

      。
      。
      shì
      wéi

      lái
      luè
      shuō
      hèng


      yǒu

      jiǔ
      zhòng
      。
      。      yǒu

      liàng
      zhū
      hèng

      nán


      shuō
      。
      。


      ā
      nán


      yǎn

      wáng

      zhǔ
      lǐng
      shì
      jiàn
      míng

      zhī


      ruò
      zhū
      yǒu
      qíng


      xiào

      sān
      bǎo

      huài
      jūn
      chén


      huǐ

      xìng
      jiè
      。
      。
      yǎn


      wáng

      suí
      zuì
      qīng
      zhòng

      kǎo
      ér

      zhī
      。
      。
      shì


      jīn
      quàn
      zhū
      yǒu
      qíng

      rán
      dēng
      zào
      fān

      fàng
      shēng
      xiū


      lìng


      è


      zāo
      zhòng
      nàn
      。
      。

      ěr
      shí
      zhòng
      zhōng

      yǒu
      shí
      èr
      yào
      chā

      jiàng


      zài
      huì
      zuò

      suǒ
      wèi

      gōng

      luó

      jiàng


      zhé
      luó

      jiàng      luó

      jiàng

      ān

      luó

      jiàng

      è

      luó

      jiàng

      shān

      luó

      jiàng

      yīn

      luó

      jiàng      luó

      jiàng      luó

      jiàng

      zhēn

      luó

      jiàng

      zhāo

      luó

      jiàng


      jié
      luó

      jiàng


      shí
      èr
      yào
      chā

      jiàng
      yǒu

      qiān
      yào
      chā


      wéi
      juàn
      shǔ

      tóng
      shí

      shēng
      bái

      yán
      。
      。
      shì
      zūn


      děng
      jīn
      zhě
      méng

      wēi      wén
      shì
      zūn
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái
      míng
      hào      gèng
      yǒu
      è

      zhī

      。
      。

      děng
      xiāng
      shuài

      jiē
      tóng

      xīn

      nǎi
      zhì
      jìn
      xíng

      guī


      sēng

      shì
      dāng      qiè
      yǒu
      qíng

      wéi
      zuò      ráo

      ān

      。
      。
      suí


      děng
      cūn
      chéng
      guó


      kōng
      xián
      lín
      zhōng

      ruò
      yǒu
      liú


      jīng

      huò

      shòu
      chí
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái
      míng
      hào

      gōng
      jìng
      gòng
      yǎng
      zhě


      děng
      juàn
      shǔ

      wèi

      shì
      rén

      jiē
      shǐ
      使
      xiè
      tuō

      qiè

      nàn
      。
      。
      zhū
      yǒu
      yuàn
      qiú


      lìng
      mǎn
      滿

      。
      。
      huò
      yǒu

      è
      qiú

      tuō
      zhě


      yīng

      sòng

      jīng


      jié

      míng
      yuàn


      rán
      hòu
      jiě
      jié
      。
      。
      ěr
      shí
      shì
      zūn

      zàn
      zhū
      yào
      chā

      jiàng
      yán

      shàn
      zāi
      shàn
      zāi


      yào
      chā
      jiàng


      děng
      niàn
      bào
      shì
      zūn
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái
      ēn

      zhě

      cháng
      yīng

      shì


      ān


      qiè
      yǒu
      qíng
      。
      。

      ěr
      shí
      ā
      nán
      bái

      yán

      shì
      zūn

      dāng

      míng


      mén


      děng
      yún

      fèng
      chí
      。
      。

      gào
      ā
      nán      mén

      míng
      shuō
      yào
      shī
      liú

      guāng

      lái
      běn
      yuàn
      gōng

      。
      。

      míng
      shuō
      shí
      èr
      shén
      jiàng

      ráo

      yǒu
      qíng

      jié
      yuàn
      shén
      zhòu
      。
      。

      míng

      chú

      qiè

      zhàng
      。
      。
      yīng

      shì
      chí
      。
      。
      shí

      qié
      fàn

      shuō
      shì      zhū
      shēng
      wén

      guó
      wáng

      chén


      luó
      mén


      shì

      tiān

      lóng

      yào
      chā

      jiàn      ā

      luò

      jiē      jǐn

      luò      luò
      qié

      rén
      fēi
      rén
      děng


      qiè

      zhòng

      wén

      suǒ
      shuō

      jiē

      huān


      xìn
      shòu
      fèng
      xíng
      。
      。

      精彩推薦
      67194成在线观看免费,在线欧美三级在线高清观看,亚洲 欧美 动漫 中字 视频,刺激性视频黄页
        <code id="yd0zf"></code>
        <small id="yd0zf"></small><sup id="yd0zf"></sup>

          1. <ins id="yd0zf"></ins>